66 80 50 20

VIKTIG INFORMASJON

til alle kunder med Nayax betalingsterminal

 
«Leverandører av betalingsterminaler og betalingskort er underlagt strenge lovkrav og forskrifter fra myndigheter og selskap som eksempelvis Visa og Mastercard. Dette kan noen ganger innebære at det må gjøres endringer i oppsett, programvare eller hardware på betalingsterminalene. Blant annet gjelder dette bruken av kontaktløs betaling/”tæpping” uten bruk av PIN-kode. Vennligst les informasjon nedenfor da dette er viktig for bruken av Nayax betalingsterminaler.»

KYC – Krav til kundeverifisering i tråd med Anti-hvitvaskingsloven

KYC er en prosess som skal verifisere kundenes identitet som betalingsmottaker for å fjerne potensiell risiko for ulovlige intensjoner i forhold til forretningsforholdet, hvitvasking.

Hvitvaskingsregelverket pålegger finansforetakene strenge plikter for å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Noen av disse pliktene innebærer å utføre kundetiltak (tidligere «kundekontroll»).

Formålet med kundetiltakene er at de rapporteringspliktige skal kjenne sine kunder, herunder hvem de er, det nærmere innholdet av kundeforholdet, hvilke tjenester og produkter de benytter hos den rapporteringspliktige, og omfanget av kundeforholdet. Dette omtales som «kjenn-din-kunde»-prinsippet (engelsk: «know your customer» (KYC)), og er et av de viktigste virkemidler for å forebygge og avdekke om det finansielle systemet misbrukes til hvitvasking eller terrorfinansiering.

Konsekvenser:
Nayax må kunne dokumentere overfor tilsynsmyndighetene at de oppfyller lovens krav om gjennomføring av kundetiltak.

Bedriftskunder må oppgi visse opplysninger og dokumentasjon for at et kundeforhold kan etableres og transaksjoner gjennomføres. Det må innhentes følgende informasjon om kunden:

 • Foretaksnavn
 • Organisasjonsform
 • Organisasjonsnummer
 • Adresse
 • Navnet på daglig leder og styremedlemmer, eller personer i tilsvarende stilling

Finansforetakene skal bekrefte disse opplysningene ved oppslag mot eller utskrift fra et offentlig register eller firmaattest, som ikke er eldre enn tre måneder.

Det må også innhentes informasjon og dokumentasjon om:

 • Hvilke fysiske personer som handler på vegne av kunden, eller er gitt disposisjonsrett på konto. Om disse personene må det innhentes samme informasjon  som nevnt over om privatkunder, og identiteten skal bekreftes ved gyldig legitimasjon.

I tillegg må det blant annet innhentes opplysninger og dokumentasjon om:

 • Eierskaps- og kontrollstruktur hos kunden
 • Reell rettighetshaver hos kunden
 • Det må avgjøres om personer som handler på vegne av kunden eller er gitt disposisjonsrett eller reell rettighetshaver er såkalt «politisk eksponert person» (PEP)
 • Kundeforholdets formål og tilsiktede art

For kunder som er lag/foreninger, tilsvarende informasjon som er registrert i frivillighets registeret:

 • Virksomhetens navn
 • Organisasjonsform
 • Organisasjonsnummer
 • Adresse
 • Navnet på Daglig Leder/fullmaktshaver

Her kan Daglig Leder/fullmaktshaver fylle ut også som eier siden disse virksomhetene ikke har direkte eiere!

For kunder som er organisasjoner/kommune: (feks skoler, kommuner mm):
Her kan Daglig Leder/fullmaktshaver fylle ut også som eier siden disse virksomhetene ikke har direkte eiere!

For kunder som er Statlige organer (f.eks politi, militær/Forsvaret):
Her kan Daglig Leder/fullmaktshaver fylle ut også som eier siden disse virksomhetene ikke har direkte eiere!

PSD2 – nye krav om sikkerhet for bankkunder

PSD2, Payment Services Directive nr2, er nytt EU direktiv som regulerer betalingstjenester i EUs marked, inkludert Norge. Regelverket ble innført 14. september 2019.

I tråd med utviklingen er det også behov for å ivareta brukernes sikkerhet og hindre svindel i betalingsmarkedet. PSD2 setter derfor nye krav til sikkerhet ved gjennomføring av betalinger med den hensikt å redusere mulighetene for svindel i betalingsmarkedet. I dette arbeidet er ikke behovene for ubetjent betaling tilstrekkelig ivaretatt, noe som dessverre gir noen begrensninger.

Konsekvenser:
Nayax er som kjent en terminal UTEN PIN-tastatur. Når banker aktiverer PSD2 for sine kortkunder, vil ikke disse kortene kunne bruke chip/magnetstripe på Nayax. I disse tilfellene kan kortet fortsatt brukes kontaktløst med «tæpping».
Merk at kontaktløs betaling har restriksjoner for antall ganger man kan bruke kontaktløs betaling. Kortet kan brukes 5 ganger med «tæpping» før man må «nullstille» kortet på en bankterminal med PIN-kode.

VIPPS er også en løsning som kan benyttes sammen med Nayax. VIPPS har aktivert PSD2, men lar kundene identifisere seg med ansiktsgjenkjenning eller ekstra pin-kode på mobilen som sikkerhet.

Ta kontakt med post@ebsdigital.no for tilbud om å aktivere å VIPPS på Nayax eller support@ebsdigital.no om du har tekniske spørsmål.

JA TAKK, jeg ønsker mer informasjon. 

Fyll ut - eller ring 66 80 50 20

Jeg er interessert i: